Privacybeleid

Wij zijn Ouders Natuurlijk beurs. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevensdelen.
Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wie zijn wij
De Ouders Natuurlijk beurs vindt twee keer per jaar plaats. De beurs is gericht op natuurlijk ouderschap en daarbij een zo natuurlijk mogelijke levensstijl.

Persoonsgegevens
Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou
Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij van jou:

 • voornaam,
 • tussenvoegsel,
 • achternaam,
 • adres,
 • woonplaats,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • betaalgegevens,
 • provincie, en
 • land

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat ik de entreekaarten niet per mail kan toesturen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen
Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij jouw persoonsgegevens:

 • het bijhouden van de klantenadministratie,
 • het versturen van mailing, en
 • het beantwoorden van vragen en klachten.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen. Daarnaast is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent en is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust.
Ben je onder curatele gesteld, is er een bewind of mentorschap ingesteld of ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet jouw wettelijk vertegenwoordig ook toestemming geven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij jouw persoonsgegevens niet verwerken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw
persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zijn verplicht om aan te geven hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren. Wij kunnen niet precies aangeven hoe lang wij jouw gegevens bewaren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens zolang als het nodig is voor de boekhouding.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens
Wij delen jouw persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met de boekhouder en de belastingdienst.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Indien wij gebruik maken van een partij die jouw persoonsgegevens voor ons verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

Beveiliging
Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligen wij jouw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:

 • secure Socket Layer (SSL),
 • gebruikersnaam om in te loggen,
 • toegang middels tweetrapsverificatie, en
 • wachtwoord om in te loggen in onze systemen.

Ook organisatorisch hebben wij maatregel(en) genomen. Alle personen die binnen onze organisatie te maken
hebben met persoonsgegevens zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in jouw device/apparaat. Jouw device/apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het device/apparaat later weer herkent.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat jij als betrokkene veilig kan winkelen in de webshop, het optimaliseren van de website, ervoor zorgen dat artikelen bewaart blijven in een winkelwagen, en google analytics. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.
Voor meer informatie kun je ons cookie-statement nalezen op: www.moenfestival.nl/privacybeleid.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken. Tot het moment dat jij jouw toestemming in trekt hebben wij jou persoonsgegevens wel mogen verwerken.

Het recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.
Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Op jouw verzoek verschaffen wij jou inzicht in de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Daarnaast heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan een ander door te geven. Mocht het voor ons mogelijk zijn, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens
Wil je gebruik maken van van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.
Ouders Natuurlijk beurs
Staringstraat 15
7061 XZ, Terborg
Telefoon: 0620857807
E-mailadres: info@oudersnatuurlijk.nl
Website: www.oudersnatuurlijk.nl
KvK nummer: 09161304

Blijf op de hoogte

De laatste updates in je mailbox